وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای

اعمال و رفتارهایی که وکیل دادگستری مکلف است انجام بدهد و یا انجام ندهد در قانون وکالت و لایحه استقلال و آیین نامه های مربوط به این قوانین آمده است . اما در جوار اینها قوانین نانوشته ای وجود دارند که اهمیت آنها کمتر از قوانین مکتوب نیست.
آنچه در این کتاب آمده مطالبی است که نگارنده در وهله اول به منظور تذکار به خود نوشته است . ضوابط انتظامی وکالت را در قوانین و آئین نامه های مربوط می توان خواند . آنچه در این وجیزه آمده چیزهایی است که در این متون رسمی یافت نمی شود.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب