آئین تنظیم قراردادها

کتابی در دست دارید مجموعه مطالبی است که در کلاس «آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی حقوق» در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عرضه شده است. در تهیه و تدوین قسمت های ماهیتی کتاب حاضر از تألیف اساتید بزرگواری چون مرحوم دکتر سید حسن امامی و آقای دکتر ناصر کاتوزیان تأثیر پذیرفته ام و مرهون عنایات همه کسانی هستم که در زمینه تألیف کتب حقوق مدنی قدمی برداشته اند.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب