دفاع و استدلال شفاهی در دادگاه

اگر بگویند اصل دفاع در دادگاه، دفاع شفاهی است، سخنی گزاف و بیهوده نگفته اند. بسیاری از شنیده ها، خوانده ها و دیده ها نیز این اصل را تأیید می کند.

وقتی از وکلای نام آور، ماهر و چیره دست سخن به میان می آید معمولا از کسانی نام می برند که مدافعات شفاهی آنها – به ویژه در امور کیفری و بالأخص در مسائل جنایی – مشهور خاص و عام است.

در معرفی کتاب باید بگویم اگرچه استخوان بندی و تقسیمات مطالب عمدتاً از کتاب قاضی D.R گرفته شده اما محتوای آن مربوط به نظام قضایی و حقوقی ایران است.

در بسیاری موارد بین مشکلات وکلای ایرانی و مسائل همکاران آمریکایی آنان تشابهات فراوان و چشم گیری وجود دارد. در عین حال هر گروه با معضلات ویژه خود دست به گریبان است که ریشه در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت در جامعه دارد.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب