آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

آیین نگارش حقوقی عبارت است از مجموعه ای از روش ها و ابزارها و قواعد تدوین شده برای نگارش آنچه نوشته حقوقی – به معنی اعم – نامیده می شود و پهنه وسیعی از نوشته های حقوقی را، از انواع شکواییه ها، دادخواست ها، لوایح، در خواست ها، قراردادها، تصمیمات قضائی و مانند اینها در بر می گیرد.

این کتاب، از باب تمثیل، در حکم همان کتاب های اسلحه شناسی، آموزش تیراندازی، تاکتیک و استراتژی است و خواننده باید آنچه را از آن می آموزد، در عرصه عمل یعنی در پدید آوردن نوشته های حقوقی به کار گیرد و در عین حال به افزودن ذخیره لغات فعال در ذهن خویش و همچنین مطالعه پیگیر و بلاانقطاع منابع حقوقی – اعم از کتاب، مجله، نشریه و قوانین جدید ادامه دهد.

هدف از تألیف این کتاب دادن ابزاری چندکاره به دست کارآموز وکالت یا قضاوت یا وکیل و قاضی جوان یا فارغ التحصیل تازه به کار پرداخته علم حقوق است، تا شاید به کمک آن مرحله گیجی و ترس اولیه را که معمولا و متأسفانه – توأم با «شرم از پرسیدن» هم هست، پشت سر بگذارد.

برای افراد عادی هم خواندن این کتاب شاید این فایده را داشته باشد که آنها را از خود درمانی در امور حقوقی شان باز دارد و به مراجعه به اهل فن – یعنی وکلای حرفه ای دادگستری – وادار کند.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب