هنر دفاع در دادگاه ها

در این کتاب بیشتر به مطالبی پرداخته شده که در متن قوانین حتی نوشته های اساتید حقوق نیامده یا کمتر آمده است . مطالبی که صرفاً در طول زمان و به تجربه می توان آموخت و دریافت.

«انفجار اطلاعات» و انباشت مطالب در روزگار ما اجازه نمی دهد برای یاد گرفتن هر چیز سالها تجربه کنیم. زیرا –به ویژه در امور حرفه ای و فنی– دیگران و رقبا با تحصیل سریع اطلاعات و استفاده از آن از ما پیشی می گیرند.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب