فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی

کتابی مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی، سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد که توسط استاد حقوقدان و وکیل دادگستری، بهمن کشاورز تالیف و گردآوری شده است.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب