آداب و شگردهای وکالت در دادگستری

هدف از این کتاب آشنا کردن خواننده با آداب و روشهای جذب و پذیرش موکّل و نحوۀ رفتار با او تا پایان کار و همچنین چگونگی دادن مشاوره به افراد و اشخاص است.

آنچه خواهید خواند حاصل تجربیات بیش از چهل سال وکالت حرفه ای نگارنده است. در عین حال مطالبی را که در یک منبع خارجی خوانده و قابل انطباق بر شرایط کار وکالت در کشور خودمان تشخیص داده است، در این کتاب گرد آوری شده است.

گفت و گو با بهمن کشاورز درباره این کتاب