تأمین خواسته

تأمین خواسته

یک دعوی حقوقی، در تحلیل نهایی، یک جنگ است. اما جنگی که پیروزی یا شکست در آن موکول به آن است که مرجع و شخص ثالثی برتری و پیروزی یک طرف را احراز و تأئید کند.
یک دعوای مدنی (حقوقی) وقتی با دادن دادخواست در ماهیت آغاز شود و پس از گذراندن مراحل مختلف به رأی قطعی و نهائی برسد و حکم اجرا شود، قابل تشبیه به «جنگ کلاسیک» است که اصولاً طول مدت آن زیاد و فرسایش مالی و عصبی در آن فراوان خواهد بود. آیا در یک نبرد حقوقی و قضائی عملیات ضربتی با نتایج فوری می‏توان کرد؟ پاسخ مثبت است: تأمین خواسته و دستور موقت (دادرسی فوری).
شما از کسی پنجاه میلیون تومان طلب دارید. با اینکه از او سند ذمّه‏ ای محضری گرفته‏ اید، چون شنیده‏ اید مشغول فروش اموالش است تا از کشور خارج شود نگران پول خود هستید به ویژه که زمان پرداخت هنوز نرسیده است. چه می‏ توانید بکنید؟
یا صنعتگری در قبال گرفتن پولی بیش از آنچه در چنین موردی معقول بوده، دستگاهی را از روی نمونه خارجی که نقشۀ آن را به زحمت به دست آورده‏ اید، برای شما ساخته، اما از تحویل دادن آن خودداری می‏کند، آگاه شده‏ اید شرکت رقیبتان رقم قابل توجهی به او پیشنهاد کرده و ممکن است دستگاه را به شرکت مذکور بفروشد. چه باید کرد؟
بدهکاری در قبال طلب شما به شما سفته داده و سفته‏ ها واخواست شده است. بدهکار مال کافی و پول فراوان در حسابهای بانکی‏ اش دارد اما پول شما را نمی‏ دهد، تکلیف چیست؟
در این مورد می‏توان از دادگاه «تأمین خواسته» را تقاضا کرد. «تأمین خواسته» یعنی توقیف کردن و بازداشت کردن مالی یا پولی یا چیزی که متعلق به تقاضا کنندۀ تأمین است و چون بدهکار یا متعهد حاضر به دادن آن نیست، طلبکار می‏خواهد با طرح دعوی و دادن دادخواست آن را بگیرد اما بیم آن دارد که تا این کارها انجام شود بدهکار پولهایش را خرج و یا آن «چیز» را از دسترس خارج کرده باشد.
اوضاع وقتی بدتر می‏شود که زمان پرداخت بدهی هنوز فرا نرسیده و بدهکار مشغول جابه‏ جا کردن اموالش باشد.
ممکن است گفته شود: جز در موردی که هنوز زمان بازپرداخت نرسیده، طلبکار می‏ تواند دعوا طرح کند و طلبش را بگیرد. پس چرا تقاضای تأمین کند؟ پاسخ این است که:
اولاً-  همچنانکه گفته شد، ممکن است اصل قضیه از بین برود و اجرای حکم و گرفتن مال میسر نشود.

ثانیاً- وقتی دادخواست می‏ دهید باید هزینه دادرسی سنگینی پرداخت کنید، اما برای تقاضای صدور قرار تأمین فقط مبلغ کمی هزینه می‏ پردازید (البته خسارت احتمالی که بعداً از آن سخن خواهیم گفت، چیز دیگری است).
ثالثاً- با طرح دعوا و دادن دادخواست پیمودن راه درازی را که طی آن مدتها طول خواهد کشید، آغاز می‏کنید. اما در صورت صدور و اجرای موفقیت‏ آمیز قرار تأمین خواسته، ممکن است مسأله خیلی سریع حل شود. یعنی طرف که با توقیف مالش راههای فرار از پرداخت دین را بسته می‏ بیند، تسلیم و ماجرا ختم به خیر شود.
بنابراین جریان تقاضا و صدور و اجرای قرار تأمین خواسته را – در یک نبرد حقوقی – می‏توان به «عملیات ویژه ضربتی» در یک جنگ تشبیه کرد که نتیجۀ آن ممکن است شکست و تسلیم دشمن باشد و یا حداقل با اجرای آن سر پلی برای اقدامات بعدی و تضمین موفقیت آن ایجاد شود.
س-آیا دادگاه مجبور به قبول تقاضای قرار تأمین است؟
پ- مادۀ ۱۰۸ ق آ.د.م مواردی را که دادگاه مکلف (یعنی مجبور) به پذیرش تقاضای تأمین خواسته است برشمرده، خواه این تقاضا قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد، خواه ضمن دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است. این موارد عبارتند از:
الف- مستند دعوی (یعنی سندی که طلبکار یا کسی که به نفع او تعهدی شده از طرفش دارد) سند رسمی باشد (یعنی سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا مأمورین دولت – البته در محدودۀ اختیاراتشان – تنظیم کرده باشند).
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: یعنی چیزی که طلبکار یا متعهدله (= کسی که به نفع او تعهدی شده) باید از بدهکار یا متعهد بگیرد در خطر از بین رفتن باشد. مثلاً بدهکار مشغول بیرون کشیدن پولهای خود از بانکها است یا دستگاهی را که در اجرای تعهدش برای متعهدله ساخته بود در محوطۀ باز بدون نگهبان رها کرده که ممکن است خراب یا دزدیده شود.
در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته را مثلاً با تنظیم استشهادیه‏ ای که مفاد آن حاکی از این موضوع باشد، می‏ توان ثابت کرد.
پ- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. مثلاً طرف به شما چک یا سفته داده است.
شما آن را در سر رسید به بانک (در مورد چک) یا شخص طرف (در مورد سفته) ارائه کرده‏اید و در مورد اول گواهی عدم پرداخت (یا همان «برگشتی») صادر شده و در مورد دوم دائره واخواست حسب تقاضای شما برای سفته واخواست نامه تنظیم و به طرف ابلاغ کرده است.

حال اگر شما این چک یا سفته را به دادگاه ارائه و تقاضای صدور قرار تأمین کنید، دادگاه مکلف به قبول است.
ت -خواهان (یعنی طلبکار یا متعهدله) خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
این خسارت را دادگاه با توجه به مبلغ خواسته یا ارزش موضوع تعهد تعیین می‏کند و تا متقاضی تأمین این وجه را به صندوق دادگستری نسپارد قرار تأمین (یعنی دستور یا حکم تأمین) صادر نخواهد شد.
مثال: به کسی پنج میلیون تومان داده‏ اید و او به شما در یک کاغذ عادی رسیده داده است. زمان پرداخت فرا رسیده و طرف پول شما را نمی‏ دهد. به دادگاه مراجعه و تقاضای تأمین خواسته می‏ کنید.
دادگاه ممکن است به شما بگوید مثلاً پانصد هزار تومان به صندوق بسپارید تا قرار تأمین صادر شود. اگر قرار اجرا شد و بعداً شما محکوم شدید و از اجرای این قرار ضرری به طرف شما وارد شده بود، او می‏تواند این خسارت را، صرفاً با دادن درخواست به دادگاه صادر کننده قرار تأمین و ارائه دلائل ورود خسارت و نه طرح دعوی و دادن دادخواست، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، مطالبه و وصول کند.
البته دادگاه می‏ تواند – با توجه به قوت یا ضعف دلیل متقاضی تأمین – خسارت احتمالی را حتی تا صد در صد خواسته هم بالا ببرد و متقاضی چاره‏ ای جز پذیرش نخواهد داشت.
بعد از صدور قرار چه می‏شود؟
صدور قرار تأمین به مفهوم دادن اجازۀ توقیف اموال طرف – یا مال و شی خاص مورد نظر متقاضی تأمین – است.
این قرار باید به طرف ابلاغ شود و او می‏تواند ظرف ده روز به این «دستور» اعتراض کند. واضح است که ابلاغ قرار با اصل «فوریت و غافلگیری» سازگار نیست و طرف اگر هنوز ترتیب مخفی کردن اموال و پولهای خود را نداده باشد، خواهد توانست بلافاصله پس از آگاهی از صدور دستور تأمین اموال، این کار را بکند.
از این رو قانونگذار مقرر داشته «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‏شود». به این ترتیب وقتی مأمور اجرا برای اجرای قرار تأمین اقدام می‏کند، طرف از قضیه اطلاع ندارد.
اجرای قرار تأمین خواسته به وسیلۀ مأمور اجرای دادگاه صادرکننده دستور، انجام می‏شود. او با راهنمایی متقاضی صدور قرار تأمین، نماینده دادستان و کارشناس ارزیابی اموال، اموال منقول طرف را هر جا که باشد توقیف می‏کند.
اگر پلاک ثبتی متعلق به طرف را طلبکار معرفی کند، مأمور اجرا با نوشتن نامه‏ ای به اداره ثبت اسناد و املاک آن را توقیف خواهد کرد. اگر حسابهای بانکی طرف معرفی شود، مأمور اجرا با نوشتن نامه‏ هایی به بانکها، معادل مبلغ مندرج در قرار تأمین را در حسابها توقیف خواهد کرد.
اموال توقیف شده پس از صدور و قطعیت یافتن رأی ماهیتی فروخته و یا به متقاضی تأمین تسلیم و یا وجه آن به وی پرداخت خواهد شد.

– آیا می‏ توان مالی را توقیف و دنبال کار را رها کرد؟
پ-  مادۀ ۱۱۲ ق آ.د.م گوید: «در صورتی که درخواست‏ کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو خواهد کرد».
پس جواب سؤال تیتر این مبحث منفی است. خواهان از زمان صدور قرار تأمین (و نه اجرای آن) ده روز برای طرح دعوای اصلی (و ماهیتی) وقت دارد و اگر این کار را نکند طرف می‏تواند رفع اثر قرار را از دادگاه بخواهد و اگر قرار اجرا و از اجرای آن ضرری به وی وارد شده باشد، جبران آن را درخواست کند.
–  آیا ممکن است دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین را رد کند؟
پ-   هر چند – همچنانکه گفتیم – در موارد مندرج در مادۀ ۱۰۸ آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تقاضای تأمین است، اما به شرح مادۀ ۱۱۵ همان قانون «… دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست‏ کننده، رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‏ نماید» و مادۀ ۱۱۹ قانون مزبور گوید «قرار قبول یا ردّ تأمین، قابل تجدیدنظر نیست».
شاید منظور قانونگذار در قائل شدن حق ردّ تقاضای تأمین برای دادگاه، حالتی بوده که جزء موارد مادۀ ۱۰۸ نباشد. از طرفی بند «د» مادۀ ۱۰۸ یعنی آنجا که متقاضی قبول می‏کند خسارت احتمالی طرف را هر چه که باشد بپردازد و با توجه به اینکه تبصره مادۀ ۱۰۸ تعیین مبلغ را کلاً بر عهدۀ دادگاه قرار داده «رد تقاضا» چه توجیهی می‏ تواند داشته باشد؟
به هر حال ردّ بی‏ جهت تقاضای تأمین به ویژه اگر در نتیجه این رد موضوع قرار تأمین از بین برود، تخلف انتظامی بزرگی برای قاضی خواهد بود که آثار و پیامدهای مالی جدی هم برای قاضی می‏ تواند داشته باشد.
–  تقاضای صدور قرار تأمین بی‏ جهت چه آثاری برای متقاضی دارد؟

پ- ۱- تبصره مادل ۱۰۹ ق آ.د.م گوید: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‏ ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینۀ دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».
۲-امکان مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین (پیشگفته).
– برای طلبی که هنوز زمان پرداختش فرا نرسیده چگونه می‏ توان تأمین درخواست کرد؟
پ-   مادۀ ۱۱۴ ق آ.د.م گوید: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‏ توان درخواست تأمین نمود».
-با توجه به اینکه درخواست‏ کننده تأمین باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار در ماهیت دادخواست بدهد، اگر مهلت پرداخت دین بیش از ده روز باشد تکلیف چیست؟
پ- اولا- باید دانست که با پرداخت خسارت احتمالی می‏توان در این موارد تقاضای تأمین کرد
ثانیاً- در مورد این ماده مهلت ده روزۀ دادن دادخواست از تاریخ انقضای مهلت بازپرداخت دین شروع می‏شود.
-طرف قرار تأمین چه می‏ تواند بکند؟
پ- اولاً ثابت کند که دعوا به قصد ایذاء و تأخیر انجام تعهد بوده و موجبات جریمه شدن خواهان را فراهم کند.
ثانیاً اگر قرار به او ابلاغ شد:
الف – به قرار اعتراض کند (ظرف ده روز)
ب – بررسی کند اگر ده روز از تاریخ صدور قرار گذشته و دادخواست ماهیتی داده نشده بود، تقاضای لغو قرار تأمین را بکند.
ج – در صورت محکومیت خواهان مطالبه خسارت کند (به شرح پیشگفته).

ثالثاً-به جای مال توصیف شده وجه نقد یا اوراق بهادار بدهد و مال را آزاد کند یا با رضایت طرف مال دیگری به جای آن معرفی کند.
س-  فایدۀ این عملیات ویژه؟
پ-  اگر خوانده واقعاً بدهکار باشد، بعد از اجرای قرار تأمین انگیزه‏ای برای عقب انداختن ادای دین نخواهد داشت. زیرا علاوه بر سایر موارد، به دین مرتباً خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
بنابراین ممکن است بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی، خواهان به هدفش برسد.

منبع: کتاب هنر دفاع در دادگاه، استراتژی و تاکتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *