دفاعیات بهمن کشاورز خلع ید

دفاعیات بهمن کشاورز
خلع ید

محترماً باستناد وکالتنامه شماره …به عنوان وکیل خواهانها مراتب ذیل را به استحضار می رسانم.
خوانده به موجب اجاره نامه رسمی شماره …مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۴ تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران مستاجر ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم جزء پلاک … واقع در بخش ۳ تهران …خیابان … نزدیک گرمابه … می باشد که مورد اجاره به موجب سند رسمی شماره … مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۲ تنظیمی در دفترخانه … تهران به موکلین منتقل شده است. نظر به اینکه به علل  ذیل موجبات تخلیه فراهم شده است:
۱- مستاجر اقدام به احداث زیرزمین در زیر مورد اجاره نموده و مدتهاست که من غیر حق از آن استفاده می کند و مورد بر بند ۳ از ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر منطبق است(با توجه به اینکه در سند اجاره مطلقاً ذکری از زیرزمین یا چیزی که قابل تعبیر به آن باشد به میان نیامده است.)
۲- با وجود سلب صریح حق انتقال به غیر خوانده مورد اجاره را به شخصی که گویا … نام دارد اجاره داده که مورد بر بند یک از ماده ۸ قانون مارالذکر  انطباق دارد.
بدینوسیله صدور حکم تخلیه با احتساب کلیه خسارات قانونی منجمله حق الوکاله مورد استدعا است. مدارک بشرح ذیل تقدیم می شود:
۱.فتوکپی مصدق سند اجاره – دو نسخه  ۲. فتوکپی مصدق سند مالکیت ملک مورد بحث – دو نسخه    ۳. فتوکپی مصدق سند خرید ملک مورد بحث – دو نسخه  ۴. تحقیق و معاینه محلی (عند اللزوم با جلب کارشناس) مورد استدعا است.   ۵. به منظور حفظ ادله اثباتیه و آثار تعدی و تفریط و انتقال به غیر استدعای صدور قرار تامین دلیل را دارد.  ۶. فتو کپی مصدق وکالتنامه تقدیم می شود.
با تقدیم احترامات فائقه
بهمن کشاورز
۱ آذر ۱۳۵۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *