دادخواست بهمن کشاورز در خصوص دعوای نفقه

دادخواست بهمن کشاورز در خصوص دعوای نفقه

ریاست محترم دادگاه حمایت خانواده
محترماً با تقدیم یک برگ وکالتنامه مستدعیات موکله خود را به شرح ذیل بعرض می رساند:
مقدمتاً بعرض می رسد شوهرموکله به علت ازدواج مجدد که یکبار نیز در دوران استیلای قانون حمایت خانواده، به طلاق و رجوع منجر شده (سند دال بر وقوع رجوع ضمیمه است) عنوان جزائی دارد که از طریق مقتضی اقدام خواهد شد، از ده سال پیش با همسر اول خود (خواهان) و فرزندانی که از نامبرده دارد مرتباً مرتکب بدرفتاری می شده و غالباً ترک انفاق می کرده (استشهاد محلی ضمیمه است) و حتی یکبار مرتکب ضرب و جرح زوجه شده که پرونده ام تحت شماره … در بازرسی موجود است. و یکی از این دفعات ترک انفاق از ۳۰ شهریور ۱۳۴۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ بطول انجامیده که در این فاصله فقط ۱۰۰۰ ریال نفقه پرداخته و جهت احقاق حق در همان موقع نیز اقامه دعوی شده که پرونده طی کلاسه … در دادگاه شهرستان تشکیل ولی بعلت تغییر اقامتگاه خوانده (زوج) قرار رد دادخواست صادر شده است. نظر به اینکه خوانده از اول تیرماه مجدداً ترک انفاق نموده و مضافاً بلطایف الحیل وسیله ناراحتی و ایذاء همسر و فرزندانش را فراهم می‌کند و گذشته از تالمات روحی، ایشان را در مضیقه مادی قرار داده (حال آنکه ملائت او مسلم است و طبق سندی که فتوکپی آن تقدیم می شود به زن دومش نفقه پرداخته) استدعا دارد: اولاً – نسبت به وصول نفقه گذشته زوجه از تاریخ ۳۰ شهریور۱۳۴۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ به مدت ۲۱ ماه و به مبلغ هشتاد هزار ریال مستنداً به ماده ۱۲۶ قانون مدنی حکم مقتضی صادر بفرمایید. ثانیاً – مستنداً به ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده نسبت به پرداخت هزینه نگهداری اطفال به نامهای … (توضیح اینکه نام خانوادگی زوج تغییر کرده است) از قرار هر یک ۱۰۰۰ ریال در ماه در جلسه فوق العاده، قرار موقت صادر بفرمایند.
با تقدیم احترامات فائقه
بهمن کشاورز
شهریور ۱۳۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *