کرامت دستگاه قضا موکول به آن است که مطلقا غیر سیاسی باشد

کرامت دستگاه قضا موکول به آن است که مطلقا غیر سیاسی باشد

در بحث استقلال دستگاه قضا، با دو نوع استقلال یعنی استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی روبرو هستیم؛ استقلال قوه قضائیه همان مفهومی است که در قانون اساسی آنجا که صحبت از وجود سه قوه مستقل مقننه، مجریه و قضائیه شده آمده و به این مفهوم است که قوه قضائیه به عنوان یک مجموعه از دو قوه دیگر مستقل است؛ قوه مقننه در زمینه قانونگذاری و تصویب بودجه دستگاه قضا اقدام می‌کند و در این زمینه قوه قضائیه مکلف به تبعیت است البته در مورد لوایحی که جنبه قضایی مطلق دارد صرفا قوه قضائیه می تواند لوایحی را تقدیم مجلس کند. البته این ضابطه مربوط به طرح‌های قضایی و لوایحی که به طور نسبی ممکن است جنبه قضایی داشته باشند نمی‌شود.
قوه مجریه نیز در موارد مربوط به مامورین اداری قوه قضائیه که می توانند تحت نظر وزیر دادگستری باشند یا اموری که ارتباط به قوه مجریه دارد، با قوه قضائیه تعامل و ارتباط خواهد داشت بدون اینکه در کار آن دخالت کند، همچنین آنجا که بحث رسیدگی به تخلفات، جرایم و حل و فصل تعارض و دعاوی بین دو قوه با یکدیگر یا افراد مربوط به آن است قوه قضائیه به تبع کار خود را کرده و انجام آن به مفهوم دخالت نیست و به اصل استقلال قوه قضائیه لطمه ای وارد نمی کند.
از آنجا که وظیفه اصلی دادگاه ها که قوه قضائیه را تشکیل می‌دهند ترافق، اشاعه عدالت و تساوی قضایی است قضات از حیث اقدامی که در جایگاه قاضی انجام می‌دهند باید مستقل باشند به این معنی که وقتی قاضی قصد دارد در امری اظهارنظر کند هیچ کس رئیس قوه قضائیه و حتی محکمه ای که نسبت به قاضی رای دهنده جنبه عالی دارد حق دخالت در کار او را ندارد.
قضات ایستاده، دادیاران و بازپرسان بوده که قاضی تحقیق محسوب می‌شوند و با لحاظ سلسله مراتب اداری به دادستان ختم می‌شوند اما قضات نشسته به عنوان مصدر امور دادگاه‌ها قدرت رای دارند که این افراد باید مطلقا مستقل باشند و یکی از تضمین‌های استقلال آنها این است که جز در موارد بسیار خاص نمی‌توان آنها را از جایی که در آن مشغول هستند جابجا کرد .
از قوه قضائیه مطلقا توقع سیاسی نباید داشت، واقعیت آن است که تمامیت این قوه و حفظ احترام و کرامت آن موکول به آن است که مطلقا غیرسیاسی باشد یعنی به نحوی عمل کند که به هیچ وجه شائبه جهت گیری آن و اینکه از جناح، فرد و عقیده خاصی حمایت می کند وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد توقع سیاسی که از دستگاه قضا می رود این است که مطلقا در امور سیاسی دخالتی نکرده و به کار قضایی خود بپردازد. هفدهم اسفند۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *