هیات مدیره بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

علی طلایی کمال آباد

رئیس هیات مدیره

کریم کشاورز

نائب رئیس هیات مدیره

محمد شیوایی کجوری

مدیر عامل